Madde 1 – Taraflar

  1. PAEM TURİZM DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ. (kısaca “PAEM”)

Adres       : Mimar Sinan Mh. Uncular Cd. No:22 D: 45/A Üsküdar- İSTANBUL
Telefon    :….
E-posta    :….
Web         :…
Vergi D.   :…
Vergi No      :….

  1. …………………(kısaca “KULLANICI”)

Adres       :….
Telefon    :….
E-posta    :….
Web         :…
Vergi D.   :…
Vergi No    :….

(Bundan böyle “PAEM” ile “…” ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” şeklinde anılacaklardır.)

Madde 2 - Konu
… isimli Mobil Uygulamaya ilişkin gizli bilginin tanımı, sınırları ve koşullarının belirlenmesi ile taraflara ilişkin gizli niteliği olan her nevi bilginin diğer tarafın onayı alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir 3.Kişiye verilmemesi ve istisnaların gösterilmesidir.

Madde 3 - Mobil Uygulama Tanımı
….

Madde 4 - Gizli Bilgi Tanımı
3.md.de tanımlanan … isimli Mobil Uygulama ile ilgili olarak PAEM tarafından bu kapsamda KULLANICI’nın bilgisine sunulan her nevi fikir, yeni fikir, proje, buluş, yöntem, görsel malzeme, ilerleme, geliştirme, yenilik, marka, patent, telif, kullanım sırasında öğrenilecek diğerleri vs kısaca fikri mülkiyet kapsamındaki tüm bilgiler ile PAEM’in işletmesine dair tüm ticari, mali ve hukuki bilgiler ticari sır niteliğinde olup gizli bilgidir.

Madde 5 - Kullanıcının Yükümlülükleri
KULLANICI, 3.md.de tanımlı Mobil Uygulamaya ilişkin 4.md.de tanımlanan ve muttali olduğu bilgileri amacı dışında kullanamaz, hiçbir biçimde ifşa edemez ve aile efradı dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak açık veya gizli şekilde 3.Kişilerle paylaşamaz.

KULLANICI, aile bireylerinin, akrabalarının, çalışanlarının ve kendisiyle bir biçimde ilişkili olan kişilerin gizliliğe aykırı davranışlarından bizzat kendisi sorumludur. PAEM’in bu nedenle oluşan maddi ve manevi tüm zararlarını hiçbir itiraz hakkı olmaksızın, ilk talebinde derhal bizzat tazmin etmekle yükümlüdür. Bu husus tarafların gayrı kabili rücu kabulü altındadır.

KULLANICI, gerek kendi gerekse ilişkili olduğu kişiler üzerinden 3.Kişilerin eline geçmemesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Buna karşın gizli bilgiler bir şekilde 3.Kişilerin eline geçer ise kendisinin tedbir almış olmasından, mani olamadığından ve/veya kusuru olmadığından bahisle sorumluluktan kurtulamaz.

Madde 6 – Cezai Şart
KULLANICI, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ederse, PAEM’in ilk talebinde, herhangi bir itiraz ileri sürmeden, derhal, nakden ve defaten 50.000,00-TL (EllibinTL) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu husus tarafların gayrı kabili rücu kabulü altındadır.

Madde 7 - Süre
İşbu gizlilik sözleşmesi, KULLANICI adı geçen Mobil Uygulamayı kullandığı müddetçe geçerlidir.

Madde 8 – Gizlilik
İş bu sözleşme metni taraflar arasında gizlidir. Taraflar, sözleşme kapsamında yaptıkları işleri, sahip oldukları sistem ve becerileri, bilgi notlarını, elde ettikleri kazançları, kar oranlarını ve benzer mahiyetteki ticari sırları ve birbirlerinden elde ettikleri ticari ve kişisel mahrem malumatı hiçbir nedenle ve şekilde kayıt altına alamaz, kopyalayamaz, 3.Kişilere veremez, açıklayamaz, ifşa edemez.

Bahis konusu malumatın kanun gereği adli makamlarca talep edilmesi halinde sadece talep edilen kısım talep edilen kadar ve titizlikle ayrıştırılmak suretiyle verilir.

Madde 9 – Sözleşmenin Tadili
İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmü ancak ve ancak taraflarca birlikte tadil edilebilir. Tek taraflı tadil teşebbüsü geçersizdir.

Madde 10 – Devir Yasağı
Bu sözleşme ile iktisap edilen haklar tamamen veya kısmen hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez.

Madde 11 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Mercileri
İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümüne Türk Hukuku uygulanır. Yetkili yargı mercileri,  İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Madde 12 – Tarafların Adresleri ve Tebliğler
Tarafların adres ve diğer iletişim bilgileri sözleşmenin 1.md.sinde yazılıdır. Bu adreslere yapılan tüm bildirimler geçerlidir. Taraflardan biri adres ya da diğer iletişim bilgilerini değiştirir ise derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirir. Aksi halde mevcut adreslere yapılan tüm tebligatlar geçerli addedilir.

Madde 13 – Kısmi Geçersizlik Hali
İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi biri mevzuat değişikliği veya yargı kararı dolayısıyla geçersiz kılınır veya uygulanamaz hale gelir ise söz konusu hüküm bütüne etkili değilse sözleşme bu hüküm haricinde geçerli olmayı sürdürür.

2 sayfa ve 13 maddeden oluşan işbu sözleşme gerekli tüm müzakerelerin ardından tarafların hür iradeleriyle beyan, kabul ve imza edilmiştir.
16 Eylül 2020, İstanbul

KULLANICI

PAEM TURİZM DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

imza

 

imza

 Bize Ulaşın